GDRP - PRIVACY

Wil u weten wat wij over u weten?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons en wij geven u graag alle informatie die wij over u ter beschikking hebben. Ook als je vergeten wil worden, dan doen wij dit direct.

Wij willen optimaal voldoen aan de GDPR vereisten die van toepassing zijn.

Wij sluiten met al onze partners ook een Gegevensverwerkersovereenkomst om je privacy te beschermen, het modeldocument kan je hier downloaden.

Aarzel niet om contact op te nemen als je vragen hebt.


Lees hier de volledige Privacy Verklaring:


1.Introductie

Dit is de privacyverklaring van Het Financieel Huis, hierna ook naar verwezen met ‘HFH’, met extra diensten als de Financial Well-Being Academy en Commar.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom HFH uw persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.


2.Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar [email protected].


3.De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van uw interactie met HFH.

HFH hecht veel belang aan uw privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die HFH aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die HFH verzamelt zijn:

  • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, ... daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak
  • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig

Hoe verzamelen wij je gegevens?

HFH verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt. Daarnaast kan HFH je gegevens ook verkrijgen via één van de coaches en/of dienstverleners die voor HFH werken, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn wij ook genoodzaakt je informatie met desbetreffende coaches en/of dienstverleners te delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden.

Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken

HFH verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken

In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig. In andere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven.


4.Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens

HFH deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor HFH om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Het is mogelijk dat HFH persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.

Indien HFH gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

HFH maakt gebruik van de gebruikelijke IT-dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT-configuraties...). HFH onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

Derde landen

HFH maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).

Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door HFH steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaart en verwerkt.


5.Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren

HFH bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen

HFH neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van HFH en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat HFH alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan HFH de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.


6.Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om HFH te vragen of HFH je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij HFH.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat HFH op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan HFH enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met HFH. Ook HFH is zich hiervan bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

HFH maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.


7.Wijzigingen aan de Privacy Verklaring

HFH kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.