GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze School te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of vragen om toegang te krijgen. De materialen in deze school zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en handelsmerkrecht.

2. Gebruik de licentie

Er wordt toestemming verleend om één exemplaar van downloadbare materialen tijdelijk te downloaden op de website van de school voor persoonlijke, niet-commerciële overgangsbepaling. Dit is de toekenning van een vergunning, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

De materialen wijzigen of kopiëren;

De materialen inzetten voor commercieel gebruik, of voor een publieke weergave (commercieel of niet-commercieel);

Poging om software op de website van de school te decompileren of om te zetten;

Eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen verwijderen; of

de materialen overbrengen aan een andere persoon of plaatsen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het Bedrijf worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van de school worden geleverd 'zoals het is'. De school geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de School geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval is de School aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of door bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de website van de school te gebruiken, zelfs als de School of een gemachtigde van de School mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Revisies en Errata

De materialen op de website van de school kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De school garandeert niet dat alle materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. De School kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op haar website. De school verbindt zich er echter niet toe om de materialen te actualiseren.

6. Links

De school heeft niet alle sites die zijn gekoppeld aan zijn website beoordeeld, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site door de school. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De School kan deze Gebruiksvoorwaarden voor zijn website ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Eventuele vorderingen met betrekking tot de website van de school zijn onderworpen aan de wetten van de eigenlijke rechtsbevoegdheid van de School Eigenaar, zonder inachtneming van conflicten van wettelijke bepalingen.


Aanvullend zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden en Algemene Verkoopsvoorwaarden van Het Financieel Huis van toepassing. Deze kan u terugvinden via deze link.Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.